کاربران در صورت داشتن شکایت می توانند از طریق شماره تماس های
موجود در صفحه ی “تماس با ما” و یا از طریق فرم ارسال پیام موجود در این
صفحه شکایت را برای مدیریت سایت ارسال نمایند.

با تشکر